Home » Καλοκαίρι » 5/4ήμερη οδική εκδρομή στο Βελιγράδι – Νόβισαντ

5/4ήμερη οδική εκδρομή στο Βελιγράδι – Νόβισαντ

1η ημέ­ρα: Θεσσαλονίκη – Βελιγράδι (610χλμ.) Ανα­χώ­ρη­ση στις 06:00 π.μ. Περ­νώ­ντας πε­ρι­φε­ρεια­κά από τα Σκό­πια, φτά­νου­με στα σύ­νο­ρα της Σερ­βί­ας. Διέ­λευ­ση των­συ­νό­ρων και ει­σερ­χό­μα­στε στην Παλαιά Σερ­βία. Άφιξη στην πρω­τεύ­ου­σα, το Βελι­γρά­δι. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο και χρό­νος για ξε­κού­ρα­ση. Πριν την βρα­δι­νή έξο­δο, θα έχου­με το Bel­gra­de by ni­ght, όπου μέσα από το λε­ω­φο­ρείο θα θαυ­μά­σου­με τα ολό­φω­τα κτί­ρια και τις γέ­φυ­ρες της πό­λης, μιας πό­λης πλη­γω­μέ­νης στο πέ­ρα­σμα της ιστο­ρί­ας που στέ­κει όμως μέ­χρι σή­με­ρα πε­ρή­φα­νη κι αγέ­ρω­χη.

2η ημέ­ρα: Βελιγράδι­ (Περι­ή­γη­ση  πό­λης) Πρω­ι­νό & ξε­κι­νά­με την πα­νο­ρα­μι­κή ξε­νά­γη­ση του Βελι­γρα­δί­ου. Θα δού­με το Μου­σείο Τίτο, αφιε­ρω-μένο στον ηγέ­τη που ση­μά­δε­ψε την ιστο­ρία της χώ­ρας, τον Άγ.Σάββα (με­γα­λύ­τε­ρος χρι­στια­νι­κός ναός των Βαλ­κα­νί­ων), αφιε­ρω­μέ­νος στον πρώ­το Άγιο και αρ­χιε­πί­σκο­πο της Σερ­βί­ας, το Κοι­νο­βού­λιο, που μέ­χρι τη διά­λυ­ση της χώ­ρας ήταν το Κοι­νο­βού­λιο της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, το Δημαρ­χείο, το Εθνι­κό Μου­σείο, το Εθνι­κό Θέα­τρο, τη νέα πόλη και θα κα­τα­λή­ξου­με στο Ka­le­meg­dan, το φρού­ριο– κά­στρο της πό­λης, που ξε­κί­νη­σε από τους Ρωμαί­ους και επε­κτά­θη­κε από τους Οθω­μα­νούς, χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο 125 μέ­τρων και πα­νο­ρα­μι­κά θα θαυ­μά­σου­με το δέλ­τα των πο­τα­μών Δού­να­βη και Σάβα, τη φυ­λα­κή Νεμπόι­σα, εκεί όπου φυ­λα­κί­στη­κε ο ορα­μα­τι­στής των ενω­μέ­νων Βαλ­κα­νί­ων Ρήγας Φερ­ραί­ος. Θα περ­πα­τή­σου­με στο κά­στρο για να θαυ­μά­σου­με το μνη­μείο ευ­γνω­μο­σύ­νης προς τη Γαλ­λία και το μνη­μείο του Νικη­τή. Μην πα­ρα­λεί­ψε­τε να επι­σκε­φθεί­τε τον με­γά­λο πε­ζό­δρο­μο της οδού Κνεζ Μιχα­ή­λο­βα, με πά­μπολ­λα κα­τα­στή­μα­τα για φθη­νές αλλά ποιο­τι­κές αγο­ρές. Στη συ­νέ­χεια έχου­με την προ­αι­ρε­τι­κή μας κρουα­ζιέ­ρα στον Δού­να­βη όπου θα έχε­τε την ευ­και­ρία να θαυ­μά­σε­τε το ατμο­σφαι­ρι­κό και κι­νη­μα­το­γρα­φι­κό το­πίο που αγκα­λιά­ζει το Βελι­γρά­δι. Ακο­λού­θως επι­σκε­πτό­μα­στε το Ζέμουν μια πε­ριο­χή στο Νέο Βελι­γρά­δι, με πα­ρα­δο­σια­κά σπί­τια, γρα­φι­κά σο­κά­κια και υπαί­θριες αγο­ρές, που δί­νει μια δια­φο­ρε­τι­κή πι­νε­λιά στη με­γα­λού­πο­λη. Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο. Το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κή έξο­δος σε πα­ρα­δο­σια­κή τα­βέρ­να στη Σκα­νταρ­λί­για, μια πε­ριο­χή που θυ­μί­ζει την Πλάκα της Αθή­νας και την Μον­μάρ­τη στο Παρί­σι. Μια γνω­ρι­μία με το νυ­χτε­ρι­νό Βελι­γρά­δι υπό τους ήχους τσιγ­γά­νι­κων βιο­λιών και σέρ­βι­κων τρα­γου­διών. Εναλ­λα­κτι­κά, μια­κρουα­ζιέ­ρα με φα­γη­τό ή ποτό και μου­σι­κή στον Δού­να­βη θα ήταν ιδα­νι­κή για μια όμορ­φη βρα­διά.

3η ημέ­ρα: Βελιγράδι – Νόβισαντ (90+90 χλμ.) Πρω­ι­νό στο ξε­νο­δο­χείο και ανα­χω­ρού­με για την πόλη του Νόβι­σαντ, πρω­τεύ­ου­σα της Βοϊ­βο­ντί­να. Μέσα από μια υπέ­ρο­χη δια­δρο­μή, φτά­νου­με στην πόλη, η οποία μοιά­ζει σα να ξέ­φυ­γε από πα­ρα­μύ­θι και απο­πνέ­ει αέρα Αυστρο­ουγ­γα­ρί­ας. Θα δού­με το κά­στρο Pe­tro­va­ra­din, με ωραία θέα στον πο­τα­μό Δού­να­βη, την πλα­τεία Slo­bo­dan,τον κα­θε­δρι­κό ναό, το Δημαρ­χείο και θα έχου­με ελεύ­θε­ρο χρό­νο στον κε­ντρι­κό πε­ζό­δρο­μο όπου μέ­χρι σή­με­ρα δε­σπό­ζει το κτί­ριο, όπου στέ­γα­ζε το αλ­λο­τι­νό Ελλη­νι­κό σχο­λείο. Νωρίς το από­γευ­μα επι­στρο­φή στο Βελι­γρά­δι και το βρά­δυ σας προ­τεί­νου­με να απο­λαύ­σε­τε το το­πι­κό κρα­σί ή την Σέρ­βι­κη μπύ­ρα με συ­νο­δεία το­πι­κών γεύ­σε­ων, στην πιο πα­λιά τα­βέρ­να της πό­λης σήμα κα­τα­τε­θέν της Σέρ­βι­κης πρω­τεύ­ου­σας.

4η ημέ­ρα : Αβαλα – Ζεμουν Μετά το πρω­ι­νό συ­νε­χί­ζου­με τη ξε­νά­γη­ση, στο μου­σείο ΤΙ­ΤΟ­, στο αρ­χο­ντι­κό της Lju­bi­ca, στο μου­σείο Ni­ko­la Te­sla, στο λόφο ΑVALA, με το πύρ­γο και το μνη­μείο, ακο­λου­θεί ένας πε­ρί­πα­τος στη πά­λαι ποτέ εμπο­ρι­κή και αρι­στο­κρα­τι­κή συ­νοι­κία ΖΕΜUN, όπου οι Έλλη­νες έχτι­σαν τα αρ­χο­ντι­κά τους όσο αν­θού­σε το εμπό­ριο με πα­ρα­δο­σια­κά σπί­τια, γρα­φι­κά σο­κά­κια και υπαί­θριες αγο­ρές, που δί­νει μια δια­φο­ρε­τι­κή πι­νε­λιά στη με­γα­λού­πο­λη. Η υπό­λοι­πη ημέ­ρα, ελεύ­θε­ρη στην πόλη του Βελι­γρα­δί­ου. Το βρά­δυ μπο­ρεί­τε να δια­σκε­δά­σε­τε σε ένα από τα πα­ρα­πο­τά­μια νυ­χτε­ρι­νά κέ­ντρα η τα ni­ght clubs.

5η ημέ­ρα: Βελιγράδι – Θεσσαλονίκη (610 χλμ.) Πρω­ι­νό στο ξε­νο­δο­χείο. Ανα­χώ­ρη­ση και μέσω Νίς και Σκο­πί­ων, άφι­ξη αργά το βρά­δυ στην Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Τιμές συμμετοχής:

Ημέρες

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Τιμή

Επιβ. Μονοκλίνου

Διατροφή

4

Κάθε Πέμπτη από 28/06

Park

159€

45

Πρωινό

Belgrade City 4*

179€

75

Ημιδιατροφή

Heritage 4* sup

185€

79

Ημιδιατροφή

Queen’s Astoria 4*

189€

79

Ημιδιατροφή

Mercure Excelsior 4* sup.

199€

85

Ημιδιατροφή

5

Κάθε Σάββατο από 01/07

Park

205€

60

Πρωινό

Belgrade City 4*

229€

90

Ημιδιατροφή

Heritage 4* sup

235€

95

Ημιδιατροφή

Queen’s Astoria 4*

239€

95

Ημιδιατροφή

Mercure Excelsior 4* sup.

255€

110

Ημιδιατροφή

 

Περι­λαμ­βά­νο­νται:

  • Μετα­φο­ρές – με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο.
  • Τη δια­μο­νή στα επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία.
  • Επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή.
  • Συνο­δό – αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.
  • Ξενα­γή­σεις-πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα.
  • Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, δη­μο­τι­κοί φό­ροι, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων.

Σημεί­ω­ση
 : Το πρό­γραμ­μα εί­ναι δυ­να­τόν να εκτε­λε­στεί και με δια­φο­ρε­τι­κή σει­ρά, ανα­λό­γως των το­πι­κών αρ­γιών ή εορ­τών. Στο 4ή­με­ρο πρό­γραμ­μα δεν πραγ­μα­το­ποιεί­ται η 4η ημέ­ρα.

Facebook