Home » Καλοκαίρι » 6ήμερη οδική εκδρομή Δαλματίας – Ντουμπρόβνικ – Κότορ – Μπούντβα – Σεράγεβο

6ήμερη οδική εκδρομή Δαλματίας – Ντουμπρόβνικ – Κότορ – Μπούντβα – Σεράγεβο

Αναχωρήσεις: 14, 21, 28/07 & 4,11,18/08/18

1η μέρα: Θεσ/​​νίκη –  Χερτσεγκ Νοβι­   (800 χλμ.)
Συγκέ­ντρω­ση το πρωί και ανα­χώ­ρη­ση, με εν­διά­με­σες στά­σεις φθά­νου­με το βρά­δυ στο Μαυ­ρο­βού­νιο και την πα­ρα­θα­λάσ­σια πόλη Χερ­στεγκ Νόβι. Χτι­σμέ­νη στην Αδρια­τι­κή Οδό, ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος που εκτεί­νε­ται κατά μή­κος των Δαλ­μα­τι­κών ακτών,  ανά­με­σα στη γρα­φι­κή Αδρια­τι­κή και το βου­νό Or­jen  η πόλη Χερ­στεγκ Νοβι εί­ναι διά­ση­μη για τις θερ­μές πη­γές της, τα σπά με λά­σπη και τις όμορ­φες πα­ρα­λί­ες της. Τακτο­ποί­η­ση στο πα­ρα­λια­κό ξε­νο­δο­χείο μας.  Ελεύ­θε­ρος χρό­νος για να χα­ρεί­τε τις ανέ­σεις του ξε­νο­δο­χεί­ου ή να κά­νε­τε μια βόλ­τα στην πα­ρα­λια­κή οδό ή στο κέ­ντρο της πό­λης.

2η μέρα: Χερτσεγκ Νοβι­ – Κό­τορ – Μπούτ­βα  (65 χλμ.)
Πρω­ι­νό πε­ρι­ή­γη­ση στο Χέρ­τσεγκ Νόβι όπου θα δού­με το κά­στρο Φορτε Μάρε του 1382, τον πύρ­γο του ρο­λο­γιού που χτί­στη­κε από τους Αυστρια­κούς τον 19ο αιώ­να, τον πύρ­γος Κανλί και την σέρ­βι­κη εκ­κλη­σιά του Αρχαγ­γέ­λου Μιχα­ήλ στην κε­ντρι­κή πλα­τεία Μπε­λα­βί­στα. Στη συ­νέ­χεια ανα­χώ­ρη­ση για το με­σαιω­νι­κό Κότορ, που εί­ναι πε­ρι­κυ­κλω­μέ­νο από ένα τεί­χος του 14ου  αιώ­να. Το Κότορ ανή­κει ως Μνη­μείο Παγκό­σμιας Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς στην UNE­SCO. Θα δού­με τον κόλ­πο του Κότορ,  το νο­τιό­τε­ρο φιόρδ της Ευρώ­πης και στην πα­λιά πόλη το Ρωμαϊ­κό Καθε­δρι­κό ναό του Αγίου Τρύ­φω­νος (12ος αι.), την εκ­κλη­σία του Αγίου Νικο­λά­ου. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος. Συνε­χί­ζου­με για την πα­ρα­λια­κή Μπούτ­βα. Στην πε­ρι­ή­γη­σή μας θα δού­με την μα­ρί­να με τα  πο­λυ­τε­λή γιοτ, την πα­λιά πόλη, τον πε­ζό­δρο­μο Σλο­βέν­σκα Ομπά­λα, θα πε­ρά­σου­με την κε­ντρι­κή πύλη των βε­νε­τσιά­νι­κων τει­χών για να επι­σκε­φτού­με την Ακρό­πο­λη που κτί­στη­κε τον 15ο αιώ­να. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος στη διά­θε­σή σας, για να απο­λαύ­σε­τε το μπά­νιο σας στην πα­ρα­λία Μπε­τσί­τσι και Ραφϊ­λο­βι­τσι, με τα θα­λάσ­σια σπορ ή σας προ­τεί­νου­με εναλ­λα­κτι­κή επι­λο­γή από εκεί να πά­ρου­με το κα­ρα­βά­κι (προ­αι­ρε­τι­κά) για το νη­σά­κι του Αγιου Νικο­λά­ου που απέ­χει ένα μίλι, ακα­τοί­κη­το νησί που απο­κα­λούν «Χαβάη», όπου θα έχου­με χρό­νο για μπά­νιο σε μία από τις τρεις αμ­μώ­δεις πα­ρα­λί­ες ή στους μι­κρούς ορ­μί­σκους. Επι­στρο­φή  στο Χερ­σεγκ Νοβι και στο ξε­νο­δο­χείο μας.

3η μέρα: Χερτσεγκ Νοβι – Ντου­μπροβ­νικ (49 χλμ.)
Πρω­ι­νό και ανα­χώ­ρη­ση για την Δαλ­μα­τία της Κρο­α­τί­ας και το υπέ­ρο­χο Ντου­μπρόβ­νικ, το μαρ­γα­ρι­τά­ρι της Αδρια­τι­κής. Οι δα­ντε­λω­τές ακτές, το πα­νέ­μορ­φο λι­μά­νι της και τα 1185 νη­σά­κια στα γα­λα­ζο­πρά­σι­να νερά δη­μιουρ­γούν μια μο­να­δι­κή ει­κό­να. Η πα­νέ­μορ­φη και μι­κρή πα­λιά πόλη εί­ναι πε­ρι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από πα­νί­σχυ­ρα πέ­τρι­να τεί­χη (13ος– 16ο αιώ­να ), που θε­ω­ρού­νται τα πιο όμορ­φα της Ευρώ­πης με μή­κος 1940 μέ­τρα, γι΄αυτό το λόγο εδώ έγι­ναν γυ­ρί­σμα­τα σκη­νών του Ga­mes of Th­ro­nes. Η πα­λιά πόλη έχει ανα­κη­ρυ­χτεί μνη­μείο πα­γκό­σμιας κλη­ρο­νο­μιάς της UNE­SCO. Στην ξε­νά­γη­σή μας θα δού­με την Pla­ca – Stra­dum τον υπέ­ρο­χο κε­ντρι­κό πε­ζό­δρο­μο που ξε­κι­νά από την Πύλη Pile,  το σι­ντρι­βά­νι Ono­frio, τον μη­τρο­πο­λι­τι­κό ναό του Αγίου Βλα­σί­ου, με το μαρ­μά­ρι­νο οπλι­σμέ­νο ιπ­πό­τη στην πλα­τεία του, το φρα­γκι­σκα­νό μο­να­στή­ρι με την εκ­κλη­σία του Σωτή­ρος, τον πύρ­γο του Ρολο­γιού και το Μέγα­ρο Σπόν­τζα. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος στη διά­θε­σή σας για να γυ­ρί­σε­τε την πα­λιά πόλη, να απο­λαύ­σε­τε το γεύ­μα σας σε ένα από τα το­πι­κά γρα­φι­κά τα­βερ­νά­κια ή τον καφέ σας. Επι­στρο­φή το από­γευ­μα στο ξε­νο­δο­χείο μας. Το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κή δια­σκέ­δα­ση στο ξε­νο­δο­χείο μας με ζω­ντα­νή μου­σι­κή.

4η μέρα: Χερτσεγκ Νοβι – Blagaj – Μο­σταρ  (153 χλμ.) – Σεράγεβο (129 χλμ.)
Πρω­ι­νό και ανα­χώ­ρη­ση για την Βοσ­νία Ερζε­γο­βί­νη και θα στα­μα­τή­σου­με σε ένα από τα ομορ­φό­τε­ρα χω­ριά της πε­ριο­χής το Bla­gaj. Μικρό γρα­φι­κό χω­ριό με πλα­κό­στρω­τα δρο­μά­κια, πα­ρα­δο­σια­κά κτή­ρια, μέσα σε υπέ­ρο­χο το­πίο, χτι­σμέ­νο δί­πλα στο πο­τά­μι Buna. Εδώ θα έχου­με χρό­νο για γεύ­μα στα γρα­φι­κά εστια­τό­ρια και για να θαυ­μά­σου­με την ηρε­μία και την φύση. Συνε­χί­ζου­με για την πόλη Μόσταρ. Στο πα­νέ­μορ­φο μου­σουλ­μά­νι­κο χω­ριό που δια­σχί­ζε­ται απο τον πο­τα­μό Νερέτ­βα, θα δού­με την Παλιά Γέφυ­ρα (16ο αι. ) η οποία κα­τα­στρά­φη­κε το 1993 κατά τη διάρ­κεια του πο­λέ­μου και ανα­κα­τα­σκευά­στη­κε. Η πόλη πήρε το όνο­μά της από την Παλιά Γέφυ­ρα (Σταρι Μοστ) και από τους πύρ­γους στις άκρες της (mo­sta­ri) που συ­μαί­νει «φύ­λα­κες της γέ­φυ­ρας». Περι­ή­γη­ση στην πόλη. Ανα­χώ­ρη­ση για την πρω­τεύ­ου­σα της Βοσ­νί­ας Ερζε­γο­βί­νης το Σερά­γε­βο. Άφιξη και τα­κτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο μας. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος στη διά­θε­σή σας για μια πρώ­τη γνω­ρι­μία στο κέ­ντρο της πό­λης με την συ­νο­δεία του αρ­χη­γού μας.

5η μέρα: Σε­ρα­γε­βο
Πρω­ι­νό και σή­με­ρα θα γνω­ρί­σου­με το Σερά­γε­βο, χτι­σμέ­νη στις όχθες του πο­τα­μού Mi­l­ja­c­ka, την ονο­μά­ζουν «η Ιερου­σα­λήμ της Ευρώ­πης» η πιο πο­λυ­θρη­σκευ­τι­κή πόλη με Μου­σουλ­μά­νους, Ορθό­δο­ξους, Καθο­λι­κού και Εβραί­ους να ζούν μαζί αιώ­νες. Το Σερά­γε­βο είχε τη ατυ­χία να ζή­σει την μα­κρύ­τε­ρη πο­λιορ­κία από το 1992 εως το 1996 με πε­ρισ­σό­τε­ρους από 10.000 νε­κρούς και ακό­μα προ­σπα­θεί να σβή­σει τις πλη­γές του. Θα θαυ­μά­σου­με την πόλη που ισο­πε­δώ­θη­κε από τον πό­λε­μο και κα­τόρ­θω­σε να ανα­γεν­νη­θεί μέσα από τα συ­ντρίμ­μια της, θα δού­με με­τα­ξύ άλ­λων την  Κεντρι­κή αγο­ρά οθω­μα­νι­κού στύλ στην πα­λιά πόλη, το μου­σουλ­μα­νι­κό τέ­με­νος Gazi Hu­srev-bey’s, την La­tin Brid­ge ση­μείο της δο­λο­φο­νί­ας του πρί­γκι­πα Φερ­δι­νάν­δου και της συ­ζύ­γου του Σοφία,  το Κίτρι­νο Κάστρο και τον Καθε­δρι­κό Ναό με το υπαί­θριο σκά­κι. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος στη διά­θε­σή σας για βόλ­τα στην γα­λή­νια πρω­τεύ­ου­σα.

6η μέρα: Σέράγεβο­ – Θεσσαλονίκη (629 χλμ.)
Πρω­ι­νό και ανα­χώ­ρη­ση. Μέσω Σερ­βί­ας και με στά­σεις κα­θο­δών φτά­νου­με αργά το βρά­δυ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη,.

Τιμή συμμετοχής: 315€ κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση μονοκλίνου: 189€

Περι­λαμ­βά­νο­νται:

  • Μετα­φο­ρές – με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο.
  • Τη δια­μο­νή στα ξενοδοχεία (Dubai 4* / Σεράγεβο, Igalo 3*/ Hergec Novi)
  • Ημιδια­τρο­φή.
  • Συνο­δό-αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.
  • Εκδρο­μές -πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα
  • Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται:Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων. Δημο­τι­κούς φό­ρους (8€), check points (10€).

Σημειώ­σεις: Οι ξε­να­γή­σεις, εκ­δρο­μές, πε­ρι­η­γή­σεις εί­ναι εν­δει­κτι­κές και δύ­να­ται να αλ­λά­ξει η σει­ρά που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν.

Το ξενοδοχείο Igalo βρίσκεται μπροστά σε οργανωμένη τουριστικά παραλία των Δαλματικών Ακτών και προσφέρει κάθε βράδυ πλούσιο πρόγραμμα διασκέδασης με ζωντανή μουσική.

Facebook