Home » Καλοκαίρι » 7ήμερη εκδρομή Πανόραμα Κροατίας – Λίμνες Πλίτβιτσε – Σλοβενία – Μαυροβούνιο

7ήμερη εκδρομή Πανόραμα Κροατίας – Λίμνες Πλίτβιτσε – Σλοβενία – Μαυροβούνιο

Αναχωρήσεις: 15,22,29/07 & 5,12,19,26/08/18

1η μέρα: Θεσ­σα­λο­νί­κη –  Ζάγκρεμπ   (990 χλμ.)
Συγκέ­ντρω­ση νω­ρίς το πρωί και με εν­διά­με­σες στά­σεις, φθά­νου­με το βρά­δυ στο πα­νέ­μορ­φο Ζάγκρεμπ. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο.

2η μέρα: Ζάγκρεμπ – Λουμπλιάνα – Σπήλαια Ποστόινα – Τεργέστη  – Κόπερ ( 265 χλμ.)
Πρω­ι­νό και ανα­χω­ρού­με για να γνω­ρί­σου­με την σλο­βέ­νι­κη πρω­τεύ­ου­σα Λου­μπλιά­να μια από τις μι­κρό­τε­ρες και γοη­τευ­τι­κό­τε­ρες ευ­ρω­παϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες. Χωρι­σμέ­νη στα δύο από τον πο­τα­μό Lju­b­j­la­ni­ca, απο­τε­λεί από μόνη της ένα αξιο­θέ­α­το χάρη στον διά­ση­μο αρ­χι­τέ­κτο­να Jose Plec­nik (τον «Γκα­ου­ντί της Βαλ­κα­νι­κής»), που μέσα σε τρεις δε­κα­ε­τί­ες (1920-1950) κέ­ντη­σε τη γε­νέ­τει­ρά του με πολ­λά αρ­χι­τε­κτο­νι­κά στο­λί­δια όπως η τρι­πλή γέ­φυ­ρα Tro­mo­sto­v­je, η οποία θα μας με­τα­φέ­ρει στην καρ­διά της Παλιάς Πόλης. Θα δού­με το εντυ­πω­σια­κό μπα­ρόκ κτί­ριο του Δημαρ­χεί­ου, την πλα­τεία Pre­ser­nov, τα δρο­μά­κια γύρω από τις πλα­τεί­ες Mest­ni και Gor­n­ji. Συνε­χί­ζου­με για τα με­γα­λο­πρε­πή σπή­λαια Ποστόι­να, που θε­ω­ρού­νται δεύ­τε­ρα σε μέ­γε­θος σπή­λαια της Ευρώ­πης. Με ει­δι­κό τρε­νά­κι δια­σχί­ζου­με ένα με­γά­λο τμή­μα του με­γά­λου σπη­λαί­ου και απο­λαμ­βά­νου­με το μο­να­δι­κό φα­ντα­σμα­γο­ρι­κό εσω­τε­ρι­κό διά­κο­σμο, από στα­λα­κτί­τες και στα­λαγ­μί­τες δια­φό­ρων σχη­μά­των και απο­χρώ­σε­ων. Συνε­χί­ζου­με για την Τερ­γέ­στη και η πε­ρι­ή­γη­σή μας αρ­χί­ζει με την Αρχό­ντισ­σα της Αδρια­τι­κής αλλά και το πρώ­το με­γά­λο λι­μά­νι της Ιτα­λί­ας, ένα ολο­ζώ­ντα­νο μνη­μείο νε­ό­τε­ρης ιστο­ρί­ας και επί­κε­ντρο ση­μα­ντι­κών εξε­λί­ξε­ων. Θα δού­με την ελ­λη­νι­κή εκ­κλη­σία της Τερ­γέ­στης, τον Άγιο Νικό­λαο, το ονο­μα­ζό­με­νο Ca­nal Gran­de, το ναό του Αγίου Αντω­νί­ου, τον Ναό του Αγίου Σπυ­ρί­δω­να και της Αγίας Τριά­δος. Στη συ­νέ­χεια άφι­ξη στο Κόπερ. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο.

3η μέρα: Κόπερ – Λίμνες Πλίτβιτσε –  Ζαντάρ (345 χλμ)
Πρω­ι­νό και ανα­χώ­ρη­ση για τις Λίμνες Πλίτ­βι­τσε. Θα θαυ­μά­σου­με την απε­ρί­γρα­πτη ομορ­φιά, μέσα στη φύση. Βρί­σκε­ται από το 1979 στην UNE­SCO ως μνη­μείο πα­γκό­σμιας κλη­ρο­νο­μιάς. Ο δρυ­μός των λι­μνών Πλίτ­βι­τσε εί­ναι γνω­στός για εντυ­πω­σια­κούς υδά­τι­νους κα­ταρ­ρά­κτες, τις δε­κα­έ­ξι, γα­λα­ζο­πρά­σι­νες, πε­ντα­κά­θα­ρες λί­μνες, μέσα στις οποί­ες κο­λυ­μπούν ψά­ρια και φυ­τρώ­νουν νού­φα­ρα και ορ­χι­δέ­ες. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος στη διά­θε­σή σας για να απο­λαύ­σου­με το μο­να­δι­κό αυτό το­πίο. Στη συ­νέ­χεια ανα­χώ­ρη­ση για την πε­ριο­χή του Ζαντάρ. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο.

4η μέρα: Ζαντάρ – Τρόγκιρ – Σπλίτ – Χερτσεγκ Νόβι (410 χλμ)
Πρω­ι­νό και πε­ρι­ή­γη­ση στην πα­ρα­λια­κή πόλη Ζαντάρ, θα δού­με τον οκτά­γω­νο πυρ­γω­τό ναό του Αγίου Δονά­του με το εντυ­πω­σια­κό κα­μπα­να­ριό, τον κα­θε­δρι­κό της Αγίας Ανα­στα­σί­ας, τη Ρωμαϊ­κή αγο­ρά και την πλα­τεία Ζελέ­νι. Στη συ­νέ­χεια ανα­χώ­ρη­ση για το με­σαιω­νι­κό Τρο­γκίρ (πόλη – νησί), που έχει χα­ρα­κτη­ρι­στεί από την UNE­SCO, ως Μνη­μείο Παγκό­σμιας Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς. Το Τρο­γκίρ χτί­στη­κε στις αρ­χές του 3ου αιώ­να και ενώ­νε­ται με την ξηρά με μία ωραία γέ­φυ­ρα. Δια­θέ­τει πλού­σια ιστο­ρία και θε­ω­ρεί­ται πνευ­μα­τι­κό κέ­ντρο της Δαλ­μα­τί­ας και δη­μο­φι­λής πα­ρα­θε­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός. Συνε­χί­ζου­με για το Σπλιτ, πε­ρι­ή­γη­ση στην πόλη όπου θα δού­με το ανά­κτο­ρο του Αυτο­κρά­το­ρα Διο­κλη­τια­νού, τον Καθε­δρι­κό Ναό, το Γοτ­θι­κό Δημαρ­χείο, τον ανα­γεν­νη­σια­κό Πύργο του Ρολο­γιού, την προ­κυ­μαία της πό­λης, τη διά­ση­μη Ρίβα. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος. Στη συ­νέ­χεια φθά­νου­με στο Μαυ­ρο­βού­νιο και την πα­ρα­θα­λάσ­σια πόλη Χερ­στεγκ Νόβι. Χτι­σμέ­νη στην Αδρια­τι­κή Οδό, ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος που εκτεί­νε­ται κατά μή­κος των Δαλ­μα­τι­κών ακτών,  ανά­με­σα στη γρα­φι­κή Αδρια­τι­κή και το βου­νό Or­jen  η πόλη Χερ­στεγκ Νοβι εί­ναι διά­ση­μη για τις θερ­μές πη­γές της, τα σπά με λά­σπη και τις όμορ­φες πα­ρα­λί­ες της. Τακτο­ποί­η­ση στο πα­ρα­λια­κό ξε­νο­δο­χείο μας.  Ελεύ­θε­ρος χρό­νος για να χα­ρεί­τε τις ανέ­σεις του ξε­νο­δο­χεί­ου ή να κά­νε­τε μια βόλ­τα στην πα­ρα­λια­κή οδό ή στο κέ­ντρο της πό­λης.

5η μέρα: Χερτσεγκ Νόβι­ – Ντου­μπροβ­νικ (49 χλμ.)
Πρω­ι­νό πε­ρι­ή­γη­ση στο Χέρ­τσεγκ Νόβι όπου θα δού­με το κά­στρο Φορτε Μάρε του 1382, τον πύρ­γο του ρο­λο­γιού που χτί­στη­κε από τους Αυστρια­κούς τον 19ο αιώ­να, τον πύρ­γο Κανλί και την σέρ­βι­κη εκ­κλη­σιά του Αρχαγ­γέ­λου Μιχα­ήλ στην κε­ντρι­κή πλα­τεία Μπε­λα­βί­στα. Ανα­χώ­ρη­ση για το υπέ­ρο­χο Ντου­μπρόβ­νικ, το μαρ­γα­ρι­τά­ρι της Αδρια­τι­κής. Οι δα­ντε­λω­τές ακτές, το πα­νέ­μορ­φο λι­μά­νι της και τα 1185 νη­σά­κια στα γα­λα­ζο­πρά­σι­να νερά δη­μιουρ­γούν μια μο­να­δι­κή ει­κό­να. Η πα­νέ­μορ­φη και μι­κρή πα­λιά πόλη εί­ναι πε­ρι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από πα­νί­σχυ­ρα πέ­τρι­να τεί­χη (13ος– 16ο αιώ­να ), που θε­ω­ρού­νται τα πιο όμορ­φα της Ευρώ­πης με μή­κος 1940 μέ­τρα, γι΄αυτό το λόγο εδώ έγι­ναν γυ­ρί­σμα­τα σκη­νών του Ga­mes of Th­ro­nes. Η πα­λιά πόλη έχει ανα­κη­ρυ­χτεί μνη­μείο πα­γκό­σμιας κλη­ρο­νο­μιάς της UNE­SCO. Στην ξε­νά­γη­σή μας θα δού­με την Pla­ca – Stra­dum τον υπέ­ρο­χο κε­ντρι­κό πε­ζό­δρο­μο που ξε­κι­νά από την Πύλη Pile,  το σι­ντρι­βά­νι Ono­frio, τον μη­τρο­πο­λι­τι­κό ναό του Αγίου Βλα­σί­ου, με το μαρ­μά­ρι­νο οπλι­σμέ­νο ιπ­πό­τη στην πλα­τεία του, το φρα­γκι­σκα­νό μο­να­στή­ρι με την εκ­κλη­σία του Σωτή­ρος, τον πύρ­γο του Ρολο­γιού και το Μέγα­ρο Σπόν­τζα. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος για να γυ­ρί­σε­τε την πα­λιά πόλη, να απο­λαύ­σε­τε το γεύ­μα σας σε ένα από τα το­πι­κά γρα­φι­κά τα­βερ­νά­κια. Επι­στρο­φή το από­γευ­μα στο ξε­νο­δο­χείο. Το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κή δια­σκέ­δα­ση στο ξε­νο­δο­χείο μας με ζω­ντα­νή μου­σι­κή.

6η μέρα: Χερτσεγκ Νοβι – Κό­τορ – Μπούτ­βα  (65 χλμ.)
Πρω­ι­νό και ανα­χώ­ρη­ση για το με­σαιω­νι­κό Κότορ, που εί­ναι πε­ρι­κυ­κλω­μέ­νο από ένα τεί­χος του 14ου  αιώ­να. Θα δού­με τον κόλ­πο του Κότορ,  το νο­τιό­τε­ρο φιόρδ της Ευρώ­πης και στην πα­λιά πόλη το Ρωμαϊ­κό Καθε­δρι­κό ναό του Αγίου Τρύ­φω­νος (12ος αι.), την εκ­κλη­σία του Αγίου Νικο­λά­ου. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος. Συνε­χί­ζου­με για την πα­ρα­λια­κή Μπούτ­βα. Στην πε­ρι­ή­γη­σή μας θα δού­με την μα­ρί­να με τα πο­λυ­τε­λή γιοτ, την πα­λιά πόλη, τον πε­ζό­δρο­μο Σλο­βέν­σκα Ομπά­λα, θα πε­ρά­σου­με την κε­ντρι­κή πύλη των βε­νε­τσιά­νι­κων τει­χών για να επι­σκε­φτού­με την Ακρό­πο­λη. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος, για να απο­λαύ­σε­τε το μπά­νιο σας στην πα­ρα­λία Μπε­τσί­τσι και Ραφϊ­λο­βι­τσι ή σας προ­τεί­νου­με εναλ­λα­κτι­κά από εκεί να πά­ρου­με το κα­ρα­βά­κι (προ­αι­ρε­τι­κά) για το νη­σά­κι του Αγιου Νικο­λά­ου, ακα­τοί­κη­το νησί που απο­κα­λούν «Χαβάη», όπου θα έχου­με χρό­νο για μπά­νιο σε μία από τις τρεις αμ­μώ­δεις πα­ρα­λί­ες ή στους μι­κρούς ορ­μί­σκους. Επι­στρο­φή  στο Χερ­σεγκ Νοβι και στο ξε­νο­δο­χείο μας.

7η μέρα: Χερτσεγκ Νοβι – Τίρανα – Θεσσαλονίκη­  (629 χλμ.)
Πρω­ι­νό και ανα­χώ­ρη­ση. Στάση στα Τίρα­να, όπου θα δού­με την πλα­τεία Σκε­ντέρ­μπεη με το άγαλ­μα του Γεωρ­γί­ου Καστριώ­τη Σκε­ντέρ­μπεη εθνι­κού ήρωα των Αλβα­νών, την πλα­τεία της Μητέ­ρας Τερέ­ζας, τα υπουρ­γεία, το Εθνι­κό – Ιστο­ρι­κό Μου­σείο, την Όπερα, το τζα­μί του Ethern Bey, τον πύρ­γο του ρο­λο­γιού, τον κε­ντρι­κό­τε­ρο δρό­μο της πό­λης Dsh­mo­ret e Kom­bit, πλα­τύς, λι­θό­στρω­τος φτιαγ­μέ­νος από Ιτα­λούς τον 18ο  αιώ­να που κα­τα­λή­γει στο Πολυ­τε­χνείο, την πρω­θυ­πουρ­γι­κή κα­τοι­κία, την Ακα­δη­μία κα­λών τε­χνών. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος και ανα­χώ­ρη­ση. Με στά­σεις κα­θο­δών φτά­νου­με το βρά­δυ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Τιμή συμμετοχής: 385€ κατ’ άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση μονοκλίνου: 199€

Περι­λαμ­βά­νο­νται:

  • Μετα­φο­ρές – με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο.
  • Τη δια­μο­νή στα ξενοδοχεία (Igalo 3* / Hergec Novi, Stara Laka 4* / Zadar, Malovec / Τεργέστη)
  • Ημιδιατροφή
  • Συνο­δό-αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.
  • Εκδρο­μές -πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα.
  • Ασφά­λεια­α­στι­κή­ς ευ­θύ­νης.

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων. Δημο­τι­κούς φό­ρους (10€), Check points (10€).

Σημειώ­σεις: Οι ξε­να­γή­σεις, εκ­δρο­μές, πε­ρι­η­γή­σεις εί­ναι εν­δει­κτι­κές και δύ­να­ται να αλ­λά­ξει η σει­ρά που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν. 

Το ξενοδοχείο Igalo προσφέρει κάθε βράδυ πλούσιο πρόγραμμα διασκέδασης με ζωντανή μουσική και βρίσκεται μπροστά σε οργανωμένη τουριστικά παραλία των Δαλματικών ακτών.

Facebook