Home » Αγ. Πνεύματος » 4,3ήμερη εκδρομή στη Σόφια – Φιλιππούπολη

4,3ήμερη εκδρομή στη Σόφια – Φιλιππούπολη

1η ημέ­ρα: Θεσσαλονίκη – Σόφια (310 χλμ) Ανα­χώ­ρη­ση στις 07.00 για τα σύ­νο­ρα του Προ­μα­χώ­να. Διέ­λευ­ση συ­νό­ρων και σύ­ντο­μη στά­ση για καφέ στην γρα­φι­κή Κρέσ­να, μέσα στα στε­νά του Στρυ­μώ­να. Συνε­χί­ζου­με με προ­ο­ρι­σμό το Μονα­στή­ρι της Ρίλ­λας που βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 1147 μέ­τρων. Ξενά­γη­ση στο μο­να­στή­ρι όπου θα δού­με την εκ­κλη­σία της Γεν­νή­σε­ως της Θεο­τό­κου, το πα­ρεκ­κλή­σι της Μετα­μόρ­φω­σης του Χρι­στού, τον με­σαιω­νι­κό πύρ­γο του Χρέ­λιο και κυ­ρί­ως το κομ­ψο­τέ­χνη­μα του Σταυ­ρού του Ραφα­ήλ. Το μο­να­στή­ρι στε­γά­ζει επί­σης μια πλού­σια συλ­λο­γή από ανε­κτί­μη­τα έγ­γρα­φα, χει­ρό­γρα­φα και ει­κό­νες, μια εθνο­γρα­φι­κή συλ­λο­γή κο­σμη­μά­των και χα­λιών κα­θώς και βι­βλιο­θή­κη με 16.000 βι­βλία. Προ­αι­ρε­τι­κό γεύ­μα σε πα­ρα­δο­σια­κή τα­βέρ­να. Συνε­χί­ζο­ντας, φθά­νου­με το από­γευ­μα στην Πρω­τεύ­ου­σα της Βουλ­γα­ρί­ας, την Σόφια. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο της επι­λο­γής σας. Δεί­πνο και ελεύ­θε­ρος χρό­νος.

2η ημέ­ρα: Σόφια (ξε­νά­γη­ση πό­λης) Πρω­ι­νό στο ξε­νο­δο­χείο και η ση­με­ρι­νή μας μέρα εί­ναι αφιε­ρω­μέ­νη στη ξε­νά­γη­ση της πό­λης. Θα δού­με το άγαλ­μα του Τσά­ρου ελευ­θε­ρω­τή, τις εκ­κλη­σί­ες της Αγίας Κυρια­κής, της Αγίας Σοφί­ας, του Αγίου Γεωρ­γί­ου (Ροτό­ντα), τον Καθε­δρι­κό ναό του Αλε­ξάν­δρου Νέφ­σκι, την Όπερα, και το Θέα­τρο Ιβάν Βάζωφ. Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο.

3η ημέ­ρα: Φιλιππούπολη (130 + 130 χλμ) Μετά το πρω­ι­νό ανα­χώ­ρη­ση για Φιλιπ­πού­πο­λη. Κτι­σμέ­νη στις όχθες του πο­τα­μού Έβρου και ανά­με­σα σε επτά λό­φους εί­ναι η δεύ­τε­ρη με­γα­λύ­τε­ρη πόλη της Βουλ­γα­ρί­ας με ση­μα­ντι­κή θέση στην οι­κο­νο­μία, στο εμπό­ριο και στις επι­στή­μες. Θα επι­σκε­φθού­με την εκ­κλη­σία των Αγίων Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης, το λα­ο­γρα­φι­κό μου­σείο Κου­γιουμ­τζό­γλου και το σπί­τι του Λαμαρ­τί­νου. Συνε­χί­ζο­ντας προς τη νό­τια πλευ­ρά της πα­λαιάς πό­λης θα δού­με το Ρωμαϊ­κό Θέα­τρο με την πα­νο­ρα­μι­κή θεά προς την πόλη, τον λόφο των Απε­λευ­θε­ρω­τών, τον πύρ­γο του Ρολο­γιού και το Ιμα­ρέτ τζα­μί. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος για μια γνω­ρι­μία με την όμορ­φη πόλη και επι­στρο­φή στη Σόφια. Το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κή δια­σκέ­δα­ση με φολ­κλο­ρι­κό και λαϊ­κό πρό­γραμ­μα.

4η ημέ­ρα: Σόφια – Σαντάνσκι -­ Θεσσαλονίκη (310 χλμ) Πρω­ι­νό και ελεύ­θε­ρος χρό­νος για μια τε­λευ­ταία βόλ­τα στην αγο­ρά της πό­λης. Εναλ­λα­κτι­κά μπο­ρεί­τε εξ ιδί­ων να επι­σκε­φθεί­τε το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, το Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας ή το Μου­σείοΚρύ­πτη του Αλ. Νέφ­σκι. Το με­ση­μέ­ρι ανα­χώ­ρη­ση για το Σαντάν­σκι, ελεύ­θε­ρος χρό­νος στην αγο­ρά της πό­λης και το από­γευ­μα ανα­χω­ρού­με για Θεσ­σα­λο­νί­κη και άφι­ξη νω­ρίς το βρά­δυ.

Για τιμή συμμετοχής πατήστε εδώ!

Περι­λαμ­βά­νο­νται:

  • Μετα­φο­ρά με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο του γρα­φεί­ου μας.
  • Τις δια­νυ­κτε­ρεύ­σεις στα επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία.
  • Επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή.
  • Τις ξε­να­γή­σεις πε­ρι­η­γή­σεις που ανα­φέ­ρο­νται στο πρό­γραμ­μα.
  • Συνο­δό αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.
  • Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης. 

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων. Επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά, φι­λο­δω­ρή­μα­τα. Ότι ανα­φέ­ρε­ται ως προ­αι­ρε­τι­κό στο πρό­γραμ­μα. ή εξ ιδί­ων.

Σημεί­ω­ση: Κατά το τρι­ή­με­ρο πρό­γραμ­μα γί­νε­ται σύμ­πτυ­ξη της δεύ­τε­ρης και της τρί­της ημέ­ρας, χω­ρίς να πα­ρα­λη­φθεί τί­πο­τα από το ανω­τέ­ρω πρό­γραμ­μα.

Facebook